Sąvokos

1.1. Pardavėjas – DZIUGAS HOUSE internetinė parduotuvė www.dziugashouse.lt, (toliau – SHOP DZIUGAS HOUSE), kurią Pirkėjas naudoja savo užsakymams pateikti. SHOP DZIUGAS HOUSE parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia Čia Market, UAB, Sedos g. 35A, Telšiai.

1.2. Pirkėjas – tai fizinis asmuo, kuris SHOP DZIUGAS HOUSE parduotuvėje užsako prekes ar naudojasi kitomis jos paslaugomis. Naudotis SHOP DZIUGAS HOUSE ir joje pirkti turi teisę (a) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir (b) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę SHOP DZIUGAS HOUSE Taisyklėse nustatyta tvarka.

1.3. Prekių išdavimo – atsiėmimo vietos – tai Pardavėjo nurodytos vietos, kuriose galima atsiimti SHOP DZIUGAS HOUSE internetinėje parduotuvėje užsakytas ir apmokėtas prekes.

1.4. Pristatymas – tai Kliento užsakytų prekių pristatymas Kliento užsakyme nurodytu adresu.

1.5. Pristatymo zona – bet kuris adresas, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.6. Kurjeris – tai Pardavėjo pasirinktas prekių pristatymo paslaugą atliekantis subjektas.

Bendrosios nuostatos

2.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (perkant prekes pažymėjus varnele jog sutinkate su SHOP DZIUGAS HOUSE taisyklėmis), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu SHOP DZIUGAS HOUSE susijusios nuostatos.

2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ar dėl kitų priežasčių. Pirkėjui apsiperkant SHOP DZIUGAS HOUSE parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo joje metu.

2.3. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas.

2.4. Kiekvienas asmuo pageidaujantis sudaryti pirkimo – pardavimo sutartį privalo užsiregistruoti SHOP DZIUGAS HOUSE. Registracija laikoma įvykusia ir galiojančia, kuomet asmuo elektroniniu būdu pateikia visą reikiamą informaciją apie save bei atlieka kitus reikalaujamus veiksmus.

2.5. Pirkėjas sudaro pirkimo – pardavimo sutartį su Pardavėju elektroninėje parduotuvėje SHOP DZIUGAS HOUSE prekių pirkimo momentu. Pirkėjas elektroniniu paštu gaus pranešimą apie patvirtintą pirkimo užsakymą, tai laikoma ir sutarties sudarymo patvirtinimu.

Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

3.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis SHOP DZIUGAS HOUSE ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo užsiregistruoti SHOP DZIUGAS HOUSE sistemoje, užpildydamas registracijos anketą. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą.

3.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

3.3. Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Pardavėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Klientui, tretiesiems asmenims prisijungus prie SHOP DZIUGAS HOUSE pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

3.4. Registruodamasis Pirkėjas sutinka, jog Pardavėjas rinktų, kauptų, sistemintų, naudotų bei tvarkytų šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis SHOP DZIUGAS HOUSE parduotuvėje.

3.5. Kiekvieno užsiregistravusio SHOP DZIUGAS HOUSE parduotuvėje pateiktų asmens duomenų valdytojas yra Čia Market, UAB, Sedos g. 35A, Telšiai.

3.6. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, taip pat kitų teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

3.7. Pirkėjo asmens duomenys naudojami tam, kad būtų galima nustatyti Pirkėjo tapatybę, pateikti ir pristatyti užsakymus, parengti apskaitos dokumentus, įskaitant sąskaitas-faktūras, grąžinti permokėtas pinigų sumas ir grąžinti pinigus atsisakius sutarties, administruoti finansines ir kitas prievoles, kylančias iš šių SHOP DZIUGAS HOUSE taisyklių.

3.8. Pirkėjo asmens duomeny bus saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas jų saugojimo terminas, jie bus sunaikinti.

3.9. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui, susipažinti su Pardavėjo tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Taisyklių sąlygų.

Kainos, mokėjimai ir pristatymo mokestis

4.1. Prekių kainos SHOP DZIUGAS HOUSE yra nurodytos eurais (EUR). Visos kainos yra pateikiamos su pridėtinės vertės bei kitais mokesčiais. Prekės parduodamos tokiomis kainomis, kurios galioja užsakymo pateikimo metu. Į bendrą pristatymo kainą gali būti įtraukti mokesčiai už paslaugas. Bankų mokesčiai gali būti taikomi priklausomai nuo banko, kurio paslaugomis naudojasi Pirkėjas.

4.2. Pristatymo Pirkėjo nurodytų adresu mokestis – 3,99 EUR.

4.3. Prekių atsiėmimas šių Taisyklių 6.3. punkte nurodytose prekių išdavimo – atsiėmimo vietose – NEMOKAMAS.

4.4. Už suformuotą užsakymą Klientas gali sumokėti tik naudodamas tuos mokėjimo metodus, kurie nurodyti SHOP DZIUGAS HOUSE mokėjimo metodų meniu. Sumokėti už prekes būtina iki prekių gavimo.

Prekių pristatymas

5.1. Kurjeris prekes Pirkėjui pristatys į namus, biurą ar bet kokiu kitu, Pirkėjo pasirinktu, adresu. Prekės bus pristatytos užsakyme nurodytu adresu tik po apmokėjimo už prekes, t.y. pinigams už prekes patekus į  Pardavėjo sąskaitą.

5.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą bei kontaktinio asmens telefono numerį.

5.3. Pieš prekių pristatymą Pirkėjui bus atsiųsta SMS žinutė (arba pranešimas į Viber programėlę, jeigu Pirkėjas ją naudoja) su prekių siuntos numeriu ir internetine nuoroda. Ją paspaudus Pirkėjas galės valdyti savo prekių siuntos pristatymą: keisti pristatymo adresą ar dieną. Dėl prekių specifikos, labai prašome Pirkėjo nenukreipti prekių siuntos į paštomatą, kadangi tokiu atveju gali būti pažeistas visoms prekėms reikalingas temperatūrinis režimas.

5.4. Pristatymo dieną apie numatomą prekių pristatymo laiką Pirkėjas bus informuotas SMS žinute (arba pranešimu į Viber programėlę, jeigu Pirkėjas ją naudoja). Žinutėje bus nurodytas kurjerio atvykimo laikas 1 val. laiko intervalu, pvz. 09:50-10:50.

5.5. Pirkėjas gali pasirinkti prekių pristatymo laiko intervalą didžiuosiuose Lietuvos miestuose: 8:00 – 14:00 val., 14:00 – 18:00 val., 18:00 – 22:00 val. darbo dienomis. Kitose Lietuvos vietovėse prekės pristatomos darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val.

5.6. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas praranda bet kokias teises reikšti Pardavėjui pretenzijas dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Prekes pristatantysis asmuo turi teisę pareikalauti prekes priimančiojo asmens parodyti asmens dokumentą.

5.7. Prekes kurjeris Pirkėjui pristatys per 3 darbo dienas po pinigų patekimo į Pardavėjo bankinę sąskaitą. Karantino  laikotarpiu galimas vėlavimas.

5.8. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui prekes pristatyti laikantis šiose Taisyklėse nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

5.9. DPD kurjeris prekes pristato visoje Lietuvos  Respublikos teritorijoje

*Į Kuršių Neriją reikalinga priemoka +20 €/1 siuntai

5.10. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių arba nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

5.11. Jei priimdami prekes pastebite pakuotės pažeidimą, nedelsiant turite pranešti apie tai prekes pristačiusiam Kurjeriui ir užpildyti pakuotės pažeidimų aktą. Priėmus užsakytą prekę ir pasirašius siuntos dokumente be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos tvarkingai.

5.12. Tuo atveju, kai Pirkėjas,  atsisako pirkimo – pardavimo sutarties ne dėl šiose Taisyklėse 9.1. punkte numatytų priežasčių, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas, kurios gali būti Pardavėjo vienašališkai išskaitomos iš Pirkėjo iš anksto sumokėtų lėšų. Pirkėjo teisės atsisakyti prekių pirkimo, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas, kurios gali būti Pardavėjo vienašališkai išskaitomos iš Pirkėjo iš anksto sumokėtų lėšų. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtų pinigų.

5.13. Pardavėjas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t.y. minimalią sumą, kurią Pirkėjas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių SHOP DZIUGAS HOUSE parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti. Minimali pirkinių krepšelio suma nurodoma šių Taisyklių skiltyje „Prekių pristatymas“. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis.

Prekių atsiėmimas, prekių išdavimo – atsiėmimo vietose

6.1. Prekių atsiėmimas nurodytose prekių išdavimo – atsiėmimo vietose yra NEMOKAMAS.

6.2. Pateikus užsakymą darbo dieną iki 12 val., prekes galima atsiimti per 1-2 dienas, pateikus užsakymą darbo dieną po 12 val., prekes galima atsiimti per 2-3 dienas prekių išdavimo – atsiėmimo vietose nurodytu darbo laiku. Pateikus užsakymą ne darbo dieną, prekes galima atsiimti per 3 dienas.

6.3. Prekių išdavimo – atsiėmimo vietos:

Vilnius:

 • Aušros vartų g. 3a, darbo laikas I-VII 9-21 val., tel. nr. +370 612 07523
 • Upės g. 9, darbo laikas I-VII 8-22 val., tel. nr. +370 612 23082

Klaipėda:

 • Taikos pr. 61, darbo laikas I-VII 9 – 21 val., tel. nr. +370 612 71503

Telšiai:

 • Respublikos g. 49, darbo laikas I-VII 10-20, tel. nr. +370 444 53748;

Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

7.1. Kiekvienos SHOP DZIUGAS HOUSE parduodamos prekės savybės ir galiojimo terminai nurodomos prie kiekvienos prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad SHOP DZIUGAS HOUSE esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų techninių priemonių  ypatybių.

7.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią prekių naudojimo garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose, jei tokioms prekėms taikomi tinkamumo naudoti terminai.

7.4. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

Užsakymo atšaukimas

8.1. Esant rimtoms aplinkybėms, Pardavėjas gali visiškai arba iš dalies laikinai sustabdyti SHOP DZIUGAS HOUSE portalo funkcionavimą, apie tai iš anksto neįspėjęs Pirkėjo. Tokiais atvejais pinigus, kurie buvo sumokėti už nepristatytus užsakymus, Pardavėjas grąžins per 10 darbo dienų.

8.2. SHOP DZIUGAS HOUSE pasilieka teisę apriboti prekių pirkimus, kuriuose esama didmeninės prekybos požymių.

 

Teisė atsisakyti ir teisė nepriimti prekių

9.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Pardavėju, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo prekės pristatymo dienos, tik tuo atveju, jei prekė yra nekokybiška ar pažeista, ar pasibaigęs jos tinkamumo naudoti terminas.

9.2. Remiantis LR Civilinio kodekso bei 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“  nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės:

9.2.1. greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

9.2.2. supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

9.3. Maisto prekių grąžinimo atvejai:

9.3.1. Pirkėjas nėra patenkintas pristatytų greitai gendančių prekių kokybe, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūros rėžimą;

9.3.2. Pažeista prekės pakuotė;

9.3.3. Prekės neatitinka užsakymo – pristatyta ne ta užsakyta prekė;

9.3.4. Neatitinka užsakytas prekės kiekis.

9.3.5. Prekių grąžinimo atveju, Pirkėjas į Pardavėją privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 24 valandas nuo prekių pristatymo, el. paštu: info@dziugashouse.lt. Pirkėjas, pateikdamas pretenziją, dėl nekokybiškų prekių ar neatitikimų, kartu privalo pateikti ir gautos nekokybiškos ar užsakymo neatitinkančios prekės nuotrauką, galiojimo terminą, užsakymo numerį.

9.3.6. Jei Pirkėjas kreipiasi vėliau nei nurodytas terminas ir/ar nepateikia prekės nuotraukos, Pardavėjas neįsipareigoja Pirkėjo pretenzijos spręsti Pirkėjo naudai.

9.4. Ne maisto prekių grąžinimo atvejai:

9.4.1. Kokybiškas prekes galima grąžinti/keisti per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos, jeigu:

 • prekė yra nedėvėta, nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos, su nenuimtomis/nepažeistomis originaliomis etiketėmis, yra tos pačios komplektacijos, kokią pirkėjas gavo;
 • grąžinant prekę pateikiamas jos įsigijimo dokumentas, garantinis talonas (jei jis buvo išduotas) bei užpildyta prekės grąžinimo forma.

9.4.2. Nekokybiškos prekės grąžinimas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (6.363 straipsnio 7 dalimi) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo ir pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastys yra netinkamos kokybės prekės įsigijimas, savo lėšomis pakeisime netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinsime už prekę sumokėtus pinigus, jei prekė yra netinkamos kokybės dėl gamintojo kaltės, t. y. nenustatyti pirkėjo netinkamo vartojimo sąlygoti pažeidimai, sugadinimai, sutampa pirktos ir grąžintos prekės serijinis numeris ir pan.

9.4.3. Prekes grąžinti galite šias būdais:

 • NEMOKAMAS GRĄŽINIMAS fizinėse parduotuvėse-kavinėse „Sūrio Džiugas Namai“ visoje Lietuvoje.
  Prekes, su užpildyta grąžinimo forma, atneškite į pasirinktą parduotuvę-kavinę. Pateikite prekių įsigijimo dokumentą. Pinigai grąžinami per 14 darbo dienų nuo grąžintų prekių priėmimo dienos į nurodytą pirkėjo sąskaitą bankiniu pavedimu.
 • GRĄŽINIMAS REGISTRUOTU PAŠTU ARBA PER KURJERĮ.Grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.
  Grąžinamas prekes, su užpildyta grąžinimo forma, siųskite adresu:
  „Sūrio Džiugas Namai“
  Respublikos  g. 49-7;
  Telšiai LT-87130 , Lietuva

Atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius, tame tarpe reikalavimo į nuostolių atlyginimą.

10.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei SHOP DZIUGAS HOUSE teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinio prekybos centro naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, kitais SHOP DZIUGAS HOUSE numatytais prekybos reikalavimais  nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

SHOP DZIUGAS HOUSE klientų aptarnavimo centras

11.1. Visą informaciją apie apsipirkimą SHOP DZIUGAS HOUSE, kurios nerandate šiose Taisyklėse, galite gauti kreipdamiesi į SHOP DZIUGAS HOUSE Klientų aptarnavimo centrą darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. telefonu +370 5 2311000 arba el. paštu shop@dziugashouse.lt

Baigiamosios nuostatos ir ginčų sprendimo tvarka

12.1. Tuo atveju, jei Pardavėjas pažeistų šias SHOP DZIUGAS HOUSE taisykles, Pardavėjas bus atsakingas tik už tiesiogiai dėl to pažeidimo Pirkėjo patirtus nuostolius tiek, kiek tuos nuostolius pagrįstai galėjo numatyti abi šalys.

12.2. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šias SHOP DZIUGAS HOUSE taisykles. Apie šių SHOP DZIUGAS HOUSE taisyklių pakeitimus Pardavėjas nedelsdamas praneša Pirkėjui, paskelbiant informaciją apie pakeitimus Pardavėjas SHOP DZIUGAS HOUSE portale.

12.3. Pardavėjas SHOP DZIUGAS HOUSE pasilieka teisę apriboti Pirkėjo galimybę naudotis Pardavėjas SHOP DZIUGAS HOUSE paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją be atskiro įspėjimo, atveju jei Pirkėjas naudojasi Pardavėjas pažeisdamas šias SHOP DZIUGAS HOUSE taisykles.

12.4. SHOP DZIUGAS HOUSE taisyklės parengtos ir joms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12.5. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjančią Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kurios adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 52 626751, interneto svetainė www.vvtat.lt, arba jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/×

Klausk sūrio Džiugas eksperto

Jūsų asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi, siekiant įvertinti Jūsų interneto projekto poreikius ir pateikti UAB „Čia Market tinkamiausią pasiūlymą. Užpildydami šią formą, Jūs sutinkate kad su mūsų "Privatumo Politikoje" aprašytomis taisyklėmis